SSL

جلوگیری از استراق سمع روی سرور و هاست خود

Commercial SSL Wildcard

شرکت Certum
پشتیبانی از دامنه ir ✔
پشتیبانی از دامنه بین‌المللی ✔
پشتیبانی از Subdomain ✔
انطباق با موبایل ✔
زمان دریافت یک روزه
دوره زمانی قابل ارائه یک تا سه سال

Trusted SSL

شرکت Certum
پشتیبانی از دامنه ir ✔
پشتیبانی از دامنه بین‌المللی ✔
انطباق با موبایل ✔
زمان دریافت یک هفته
دوره زمانی قابل ارائه یک تا سه سال

Trusted SSL Wildcard

شرکت Certum
پشتیبانی از دامنه ir ✔
پشتیبانی از دامنه بین‌المللی ✔
پشتیبانی از subdumin ✔
انطباق با موبایل ✔
زمان دریافت یک هفته
دوره زمانی قابل ارائه یک تا سه سال

Positive SSL

شرکت Comodo
نوع اعتبار سنجی Domain Validated
پشتیبانی از دامنه بین‌المللی ✔
زمان دریافت یک روزه
رمزنگاری 256bit
دوره زمانی قابل ارائه 1-3 سال
Site seal ایستا
محدودیت سرور نامحدود
انطباق با مرورگر 99.3%

Essential SSL Wildcard

شرکت Comodo
نوع اعتبار سنجی Domain Validated
پشتیبانی از دامنه بین‌المللی ✔
پشتیبانی از subdomain ✔
زمان دریافت یک روزه
رمزنگاری 256bit
دوره زمانی قابل ارائه 1-3 سال
Site seal ایستا
محدودیت سرور نامحدود
انطباق با مرورگر 99.3%

SSL

شرکت Comodo
نوع اعتبار سنجی Domain Validated
پشتیبانی از دامنه بین‌المللی ✔
زمان دریافت یک روزه
رمزنگاری 256bit
دوره زمانی قابل ارائه 1-3 سال
Site seal پویا
محدودیت سرور نامحدود
انطباق با مرورگر 99.3%