هاست ویندوز

میزبانی بر روی سرورهای قدرتمند ویندوزی

هاست ویندوز W50

هاست ویندوز
میزان فضا 50 مگابایت
ترافیک ماهانه 2/5 گیگابایت
دیتابیس MySql ا عدد
plesk 12

هاست ویندوز w100

هاست ویندوز
میزان فضا 100 مگابایت
ترافیک ماهانه 5 گیگابایت
دیتابیس MySql نامحدود
plesk 12

هاست ویندوز W200

هاست ویندوز
میزان فضا 200 مگابایت
ترافیک ماهانه 10 گیگابایت
دیتابیس MySql نامحدود
plesk 12

هاست ویندوز W500

هاست ویندوز
میزان فضا 500 مگابایت
ترافیک ماهانه 25 گیگابایت
دیتابیس MySql نامحدود
plesk 12

هاست ویندوز W1000

هاست ویندوز
میزان فضا 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه 50 گیگابایت
دیتابیس MySql نامحدود
plesk 12

هاست ویندوز W2000

هاست ویندوز
میزان فضا 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه 100 گیگابایت
دیتابیس MySql نامحدود
plesk 12

هاست ویندوز w3000

هاست ویندوز
میزان فضا 3 گیگابایت
ترافیک ماهانه 150 گیگابایت
دیتابیس MySql نامحدود
plesk 12

هاست ویندوز w5000

هاست ویندوز
میزان فضا 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه 250 گیگابایت
دیتابیس MySql نامحدود
plesk 12